RSS

Tazkirah SJ : Menjaga Agama Daripada Penyimpangan

09 Jul

Demi memahami kepentingan menjaga agama Islam..ruangan Tazkirah SJ pada kali ini memaparkan sebuah artikel yang dipetik dari website UmmatanWasatan.

Semoga ia akan dapat memberi input berguna dalam kita memahami akidah Islam yang lurus dalam acuan kefahaman yang bersih.

Oleh ABDULLAH ALFAKIR

Semenjak akhir-akhir ini terdapat pelbagai isu yang “menyerang” Islam. Terakhir timbul isu tentang penggunaan kalimah “Allah” – yang sehingga tulisan ini ditulis masih jua belum selesai.  Sementara itu, sebelumnya bukan tidak ada isu lain yang juga berlarutan tidak diselesaikan secara tuntas. Isu tentang pelbagai ajaran salah, isu hukuman terhadap orang Islam yang minum arak di khalayak ramai,  tidak kurang hebatnya ialah isu “Sister In Islam”, isu Islam Libral, merebaknya ajaran Wahabi, malah isu masuknya ajaran Syiah, sekedar menyebut beberapa isu yang hangat diperkatakan oleh pelbagai orang kini.

Dalam keadaan mencari dan berfikir cara bagaimana hendak menyelesaikan pelbagai  isu tersebut–untuk keteguhan hati sendiri – kita menemui sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebuah bab yang khusus membincangkan perkara yang ada kaitan yang rapat dengan isu-isu yang kita sebutkan itu.

Bab khusus yang kita sebutkan itu ialah “Menjaga Ajaran Agama dari Penyimpangan” daripada sebuah kitab berjudul Hujjah Allah al-Balighah (Argumen Puncak Allah – Kearifan dan Dimensi Batin Syariat), sebuah maha karya buah tangan seorang ulama terkenal bernama Syah Waliyullah al-Dihlawi (661-728H).

Oleh kerana tulisannya relatif agak panjang, dan boleh menyebabkan pembaca jemu membacanya, atau mengambil masa yang lama untuk menalaahnya, kita tidak  memetik semua argumen Shah Waliyullah al-Dihlawi didalam bab ini, tetapi tidak meninggalkan argumen pentingnya. Perlu diingat, kepada yang ingin membacanya secara penuh bolehlah mencari kitab tersebut di pelbagai kedai buku di Kuala Lumpur. Kepada yang yang ingin tahu secara prinsipnya, tulisan ini kita kira memadai.

2

“Suatu keniscayaan bagi seseorang yang memiliki kekuasaan besar yang membawa dari Allah Swt. sebuah agama yang menggantikan agama-agama lain adalah bahawa ia harus menjaga agamanya tetap bersih daripada pelbagai penyimpangan.

Hal ini kerana ia menyatukan banyak bangsa yang mempunyai kecenderongan yang berbeza-beza dan tujuan yang beragam-ragam. Seringkali mereka tersesat kerana kepentingan peribadi atau kerana cinta mereka kepada agama yang mereka anut sebelumnya, atau oleh kerana  pemahaman mereka yang tidak sempurna ketika memikirkan sesuatu, sehingga mereka tidak mendapatkan kemaslahatan dan mereka melalaikan segala sesuatu yang telah ditentukan dengan tegas oleh agama, atau mereka menambahkan ke dalamnya sesuatu yang berasal dari luar, dan agama menjadi rosak sebagaimana terjadi kepada beberapa agama sebelum Islam.

Kemudian, oleh kerana tidak mungkin meneliti secara menyeluruh jalan masuknya penyimpangan saking tak terbatasnya jalan menuju penyimpangan – yang tidak dapat sepenuhnya diperoleh tidak sepenuhnya ditinggalkanma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu” – maka ia harus memperingatkan mereka dengan tegas mengenai sebab-sebab terjadinya penyimpangan dengan cara yang komprehensif. Ia harus memilih masalah-masalah yang menurut perkiraannya akan mengandung atau menyebabkan kelalaian dan penyimpangan, atau masalah yang akan menimbulkan penyakit yang kekal pada umat manusia. Ia harus menutup jalan masuk bagi terjadinya penyimpangan di dalam masalah-masalah tersebut. Ia juga harus mensyariatkan sesuatu yang bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakatnya yang lazim memunculkan penyimpangan di dalam unsur-unsur agama yang paling utama, seperti solat.

3

Salah satu sebab terjadinya penyimpangan ialah kelalaian, dan hakikat daripada kelalaian itu adalah bahawa setelah kaum Hawariyun, datang generasi berikutnya yang melalaikan solat sampai mereka tenggelam dan mengikuti hawa nafsu mereka, mereka juga tidak mementingkan penyebaran agama dengan cara belajar, mengajar dan berbuat; mereka tidak memerintahkan kebaikan dan melarang  keburukan. Oleh kerana itu tidak lama kemudian mereka  memelihara adat kebiasaan yang bertentangan dengan agama, dan mengagungkan nafsu jasmani yang bertentangan  dengan tuntutan syariat Ilahi. Generasi setelah mereka datang mengikuti; generasi yang semakin lalai itu sehingga mereka telah melupakan sebahagian besar ilmu agama dan melalaikan para pemimpin dan tokoh-tokoh penting di antara mereka.

Kebiasaan dan perilaku mereka itu membahayakan, dan pada gilirannya, meruntuhkan mereka sendiri. Kerana alasan itulah agama nabi Nuh As dan nabi Ibrahim As musnah; kerana di antara mereka jarang ditemukan orang yang mengetahui dasar agama mereka dengan benar.

Asal mulanya kelalalain itu terletak pada beberap hal, di antaranya adalah tidak adanya riwayat dari pendiri agama itu dan tidak ada pelaksanaan ajaran-ajarannya. Inilah makna sabda Nabi Saw (Maksudnya): “Jauh sebelum seseorang yang penuh perutnya dan berbaring di atas tempat tidurnya berbicara kepadamu mengenai al-Quran seraya berkata ‘apa-apa yang kamu dapatkan halal (didalam al-Quran) maka halalkanlah, dan apa-apa yang kamu dapatkan haram di dalamnya, maka haramkanlah, sesungguhnya kita telah mengetahui bahawa segala sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah Saw bererti juga haram di sisi Allah.”

Rasulullah Saw juga pernah bersabda (Maksudnya): “Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan cara menghapuskannya dari manusia, namun Dia mengangkat ilmu dengan cara mengambil pada ahli ilmu, sehingga ketika tidak tersisa lagi orang yang terpelajar, maka masyarakat akan mengambil orang bodoh untuk menjadi pemimpin, dan akan bertanya kepadanya (mengenai pelbagai hal) dan mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu (agama dan syariat), sehingga mereka akan tersesat dan menyesatkan.”

4

Salah satu sumber penyimpangan ialah niat jahat yang memunculkan penafsiran keliru seperti orang-orang yang mencuba menyenangkan hati seorang raja demi memenuhi keinginan mereka sendiri, sebagaimana firman Allah Swt (Maksudnya): “Orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang diturunkan oleh Allah di dalam kitab dan menjualnya dengan harga yang murah adalah orang yang tidak akan memakan apa-apa di dalam perut mereka selain api” [(Al-Baqarah (2): 174].

5

Sumber penyimpangan yang lainnya adalah tersebarnya hal-hal yang buruk dan diabaikan oleh para ulama, yang mencegah dan membimbing mereka.

Allah s.w.t berfirman yang bermaksud: Jika di dalam generasi-generasi sebelum kamu ada orang-orang yang memiliki keutamaan, yang melarang kerosakan di muka bumi. Seperti yang dilakukan oleh sebahagian kecil dari orang-orang yang Kami selamatkan. Orang-orang yang zalim mengikuti apa-apa yang menyenangkan diri mereka dan mereka adalah orang-orang yang jahat.” (Hud: 116)

Hal ini juga ditunjukkan oleh sabda Nabi s.a.w mengenai Bani Israil yang tenggelam dalam perbuatan maksiat, “Para ulama telah melarang mereka dari perbuatan-perbuatan itu, namun mereka tidak tetap melakukannya. Lalu mereka (para ulama itu) duduk di dalam majlis mereka dan makan dan minum bersama mereka di dalam pertemuan mereka, sehingga Allah menjadikan hati mereka berdetak dalam irama yang sama, dan melaknat mereka dengan lisan Dawud dan Isa, anak Maryam. Hal itu terjadi kerana mereka berbuat maksiat dan melampaui batas.”

6

Sebab lainnya yang memunculkan penyimpangan adalah ketelitian yang tidak perlu. Maksudnya pembuat hukum telah memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu yang lain.  Kemudian seseorang mendengar hal itu dan memahaminya sesuai dengan kemampuan fikirannya, sehingga ia memaksakan suatu ketentuan hukum kepada sesuatu yang menyerupai ketetapan asal, yakni kepada beberapa aspek tertentu atau aspek yang memiliki alasan hukum (illah) yang serupa, kepada bahagian-bahagian dari sesuatu, atau kepada sebahagian daripada  sumber-sumbernya atau dorongan-dorongannya. Ketika masalah itu tidak dapat ia fahami kerana adanya sejumlah hadis yang meriwayatkan tentang hal yang sama, maka ia mengambil satu riwayat yang paling tegas dan menjadikannya wajib.

7

Sebab lainnya bagi terjadinya penyimpangan adalah sikap keras yang berlebihan. Maksudnya seseorang melakukan sesuatu ibadah yang tidak pernah diperintahkann oleh pembuat-pembuat hukum, seperti berpuasa terus menerus, mengerjakan solat sepanjang malam, membujang dan menganggap beberapa sunat dan kebiasaan tertentu sebagai kewajipan yang harus dilaksanakan. Fenomena semacam ini pernah diungkapkan dalam sebuah hadis Nabi s.a.w ketika ia melarang ‘Abdullah ibn ‘Umar dan ‘Uthman ibn Maz’nun untuk melakukan perbuatan-perbuatan sulit yang mereka fikirkan. Ketika itu Rasulullah Saw bersabda, “Tidak ada yang menjadikan agama terlalu keras, sehingga agama itu menjadi beban baginya.” Dengan yang demikian jika seseorang yang terlalu cermat atau terlalu keras menjadi guru atau pemimpin suatu kelompok, maka ia akan mengira bahawa perbuatan yang ia lakukan merupakan perintah yang telah ditetapkan oleh syariat Ilahi dan diridhai oleh Allah s.w.t. Penyimpangan semacam ini biasa dilakukan oleh kalangan pendita Yahudi dan Nasrani.

8

Sebab penyimpangan lainnya adalah istihsan (sebuah penyimpangan daripada qiyas yang dibolehkan). Prinsip ini membolehkan penafsiran dipergunakan secara lebih bebas dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umum. (Imam Malik menyebut istihsan sebagai mashlahah mursalah). Seseorang melakukan istihsan ketika ia melihat bahawa pembuat hukum telah menetapkan sumber tertentu yang berkaitan dengan suatu ketetapan hukum, dan ia mengetahui yang ditetapkan oleh pembuat hukum itu merupakan bahagian dari syariat, bahkan ia berangkat lebih jauh dengan mengungkapkan makna batin daripada suatu ketentuan syariat, sehingga kemudian ia membuat syariat “baru” yang menurutnya lebih muslihat bagi masyarakat.

9

Sebab penyimpangan lainnya adalah mengikuti kesepakatan (ijmak). Kesepakatan yang dimaksudkan di sini adalah kesepakatan sekelompok pemimpin agama yang menurut masyarakat mereka itu seringkali dan selalu mengungkapkan pendapat yang benar. Kesepakatan mereka dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah bukti yang meyakinkan untuk menetapkan suatu hukum, pada hal kesepakatan mereka itu tentang suatu masalah  yang tidak ada dasarnya dalam al-Quran dan Sunnah. Kesepakatan itu bukanlah kesepakatan ummah  (ijmak al-ummah). Sesuatu disebut kesepakatan (ijmak) umat jika masalah yang disepakati itu terdapat di dalam al-Quran dan sunnah, atau langsung diambil daripada salah satu dari kedua sumber itu. Sesuatu tidak boleh disebut kesepakatan (ijma’) jika masalah yang disepakati tidak ada dasarnya dalam salah satu daripada dua sumber itu.

Allah s.w.t berfirman yang bermaksud: “Dan jika dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka akan berkata, tetapi kami mengikuti jalan nenek moyang kami.” (al-Baqarah: 170)

Yahudi menolak kenabian Isa a.s dan Muhammad s.a.w kerana menganggap bahawa kisah hidup nenek moyang mereka telah teruji dan meyakini bahawa Isa As dan Muhammad Saw tidak memenuhi syarat kenabian. Orang Kristian meyakini sejumlah syariat Ilahi yang bertentangan dengan Taurat dan Injil. Keyakinan mereka itu tidak memiliki  apa-apa dasar selain kesepakatan nenek moyang mereka.

10

Sebab lain yang memunculkan penyimpangan adalah mengikuti (taqlid) keputusan hukum seseorang yang sama tidak memiliki keterjagaan dari dosa, yang saya maksudkan adalah orang-orang selain Nabi s.a.w yang jelas memiliki sifat ma’shum. Jelasnya, ketika seorang ulama menggunakan penafsiran bebasnya (ijtihad) dalam sesuatu masalah, maka para pengikutnya akan menganggap bahawa ia pasti – atau dalam banyak kes – akan mendapatkan jawaban yang benar. Oleh kerana ijtihad yang ia lakukan itulah maka mereka menolak hadis sahih. Sikap mengikuti taklid semacam ini berbeza dengan taklid terhadap apa-apa yang disepakati oleh kelompok ulama yang terberkati. Para ulama berpendapat bahawa taklid yang dibolehkan adalah mengikuti para ahli ijtihad (mujtahidun). Mereka mengetahui bahawa seseorang mujtahid mungkin salah dan mungkin benar, kerana itu jika seorang mujtahid meneliti ayat al-Quran dan hadis Nabi tentang sesuatu masalah tertentu, kemudian hasil ijtihadnya itu bertentangan dengan sebuah hadis sahih, maka tidak dibenarkan untuk mengikuti (taklid) hasil ijtihad itu.  Nabi s.a.w bersabda menafsirkan firman Allah s.w.t yang bermaksud: “Mereka menjadikan para pendeta (ahbar) dan para rahib mereka sebagai tuhan selain Allah)” (at-Taubah: 31), bahawa mereka tidak menyembah para pendeta dan para rahib itu, namun jika para pendeta dan para rahib itu membolehkan sesuatu bagi manusia, maka mereka akan mengikutinya, dan jika mereka melarang sesuatu, maka mereka akan menganggapnya haram.

11

Sebab penyimpangan yang lainnya adalah bercampurnya satu agama dengan agama lain sehingga agama yang satu tidak dapat dibezakan dengan agama yang lain. Hal ini terjadi, misalnya, seseorang yang menganut suatu agama dan ia terus memelihara keterikatan emosinya dengan sejumlah ajaran atau keyakinan agama itu. Kemudian ketika ia memeluk agama Islam, maka ia tetap memelihara kecenderungan hatinya kepada keyakinan agama sebelumnya. Akibatnya ia akan mencari cara (untuk membuat ruang bagi keyakinan sebelumnya) di dalam agama Islam meskipun keyakinannya itu lemah atau bahkan palsu sama sekali. Kadang-kadang ia membenarkan suatu riwayat hadis palsu untuk membenarkan keyakinannya.

Berkenaan hal ini, Nabi s.a.w pernah bersabda yang bermaksud: “Keadaan Bani Israil itu stabil samapi muncul di antara mereka orang-orang yang mencampuradukkan keturunan dan anak-anak pada tawanan daripada bangsa-bangsa (lain), kemudian mereka berbicara berdasarkan penndapat mereka sendiri sehingga mereka tersesat dan menyesatkan orang lain.”

Salah satu aspek yang masuk dan mencampuri ajaran Islam adalah sejumlah tradisi Bani Israil dalam bentuk berbagai konsep yang diajarkan para sasterawan Jahiliah, pengetahuan bangsa Yunani, ajaran agama orang Babylon, sejarah bangsa Parsi, astrologi serta teologi rasional. Masalah inilah yang menimbulkan kemarahan Nabi Saw ketika didepannya dibacakan suatu salinan daripada kitab Taurat dan yang membuatkan Umar al-Khatab r.a murka dan memukul orang yang berusaha menyebarkan Kitab Daniel.

12

Demikianlah petikan daripada kitab tersebut. Jika kita ingin menambah  fakta-fakta baru kepada hujah-hujah yang diberikan oleh Syah Waliyullah al-Dihlawi itu memang ada banyak contoh-contohnya. Tetapi demi  kemurnian argumen Syah Waliyullah, kita mengharapkan pembaca yang budiman dapat berfikir sendiri dengan memadankan apa-apa yang dibentang oleh Syah Waliyullah al-Dihlawi.

Dan Allah s.w.t lebih mengetahui.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: